website templates

Ogólna klauzula informacyna

art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO

przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego
w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;

osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;

przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

Przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych

1. Zabrania się przetwarzania danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby.
2. Ust. 1 nie ma zastosowania, jeżeli spełniony jest jeden z poniższych warunków:
a) osoba, której dane dotyczą, wyraziła wyraźną zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych w jednym lub kilku konkretnych celach, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego przewidują, iż osoba, której dane dotyczą, nie może uchylić zakazu, o którym mowa w ust. 1;
b) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej, o ile jest to dozwolone prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, lub porozumieniem zbiorowym na mocy prawa państwa członkowskiego przewidującymi odpowiednie zabezpieczenia praw podstawowych i interesów osoby, której dane dotyczą;
c) przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej, a osoba, której dane dotyczą, jest fizycznie lub prawnie niezdolna do wyrażenia zgody;
d) przetwarzania dokonuje się w ramach uprawnionej działalności prowadzonej z zachowaniem odpowiednich zabezpieczeń przez fundację, stowarzyszenie lub inny niezarobkowy podmiot o celach politycznych, światopoglądowych, religijnych lub związkowych, pod warunkiem że przetwarzanie dotyczy wyłącznie członków lub byłych członków tego podmiotu lub osób utrzymujących z nim stałe kontakty w związku z jego celami oraz że dane osobowe nie są ujawniane poza tym podmiotem bez zgody osób, których dane dotyczą;
e) przetwarzanie dotyczy danych osobowych w sposób oczywisty upublicznionych przez osobę, której dane dotyczą;
f) przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez sądy;
g) przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym, na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, które są proporcjonalne do wyznaczonego celu, nie naruszają istoty prawa do ochrony danych i przewidują odpowiednie i konkretne środki ochrony praw podstawowych i interesów osoby, której dane dotyczą;
h) przetwarzanie jest niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy, do oceny zdolności pracownika do pracy, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego, leczenia lub zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego lub zgodnie z umową z pracownikiem służby zdrowia i z zastrzeżeniem warunków i zabezpieczeń, o których mowa w ust. 3;
i) przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego, takich jak ochrona przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi lub zapewnienie wysokich standardów jakości i bezpieczeństwa opieki zdrowotnej oraz produktów leczniczych lub wyrobów medycznych, na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, które przewidują odpowiednie, konkretne środki ochrony praw i wolności osoób, których dane dotyczą, w szczególności tajemnicę zawodową; 4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL

Wybieraj spośród dużej ilości gotowych segmentów, jak pełnoekranowe prezentacje,pokazy slajdów, galerie obrazów i wiele innych.

Administrator danych

Zespół Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica
w Kwidzynie

ul. Słowiańska 17
82 – 500 Kwidzyn

tel./fax: 55 279 38 96
e-mail: zsp1@zsp1kwidzyn.pl
http://www.zsp1.kwidzyn.ckj.edu.pl

Inspektor Ochrony Danych

Aleksandra Czarnobaj
e-mail: iod@e-atc.pl
telefon: +48 602 255 075

1. Pani/Pana | Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:
rekrutacji pracowników na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy;

realizacji obowiązku szkoły wobec osób, zktórymi sprządzono umowy cywilnoprawne
na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny;

realizacji obowiązków pracodawcy wobec pracownika na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela;

rekrutacji kandydatów do szkół na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe;

realizacji obowiązków szkoły wobec uczniów na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej
i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych;

realizacji zadań ustawowych szkoły na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe i Statutu Zespołu Szkół N r im. Stanisława Staszica w Kwidzynie;

realizacji ustawowych zadań szkoły związanych z wykorzystaniem narzędzi do pracy zdalnej;

organizacji konkursów i imprez o zasięgu szkolnym, powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim;

organizacji projektów w ramach środków Unii Europejskiej;

realizacji zamówień publicznych na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych;

realizacji obowiązku udostępnienia informacji publicznej na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej;

realizacji obowiązku wynikającego z Rozporządznia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r.
w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków;

wykorzystania monitoringu wizyjnego w związku  z zapewnienem bezpieczeństwa uczniów
i pracowników oraz ochroną mienia; 

rozpatrzenia sprawy, a ich przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;

W pozostałych przypadkach dane osobowe przetwarzane są na podstawie udzielonej zgody
w zakresie i celu w niej określonym.

2, Jeśli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie danych osobowych jest dobrowolne.

3, Podanie danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

4, Dane osobowe przechowywane są przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt 1, a po tym czasie okres oraz zakres określony jest przepisami prawa.

5. Osoba, której dane osobowe przetwarza administrator danych, posiada prawo do:
 - dostępu do treści danych;
 - sprostowania danych;
 - usunięcia danych;
 - ograniczenia przetwarzania danych;
 - przenoszenia danych;
 - wniesienia sprzeciwu;
 - cofnięcia zgody.
Zgodę można cofnąć w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z przepisów prawa.

6. Usunięcie danych może nastapić po spełnieniu nastepujacych warunków:

dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;

osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 wobec przetwarzania;

dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;

dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator;

dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1.

7. Pani /Pana | Twoje dane osobowe są przekazywane do uprawnionych przepisami prawa organów i organizacji w określonym przepisami prawa zakresie.

8. Pani/Pana | Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane odbiorcom świadczęce usługi prawne, doradcze, informatyczne, audytowe, kadrowe, księgowe, finansowe.

9. Dane osobowe  przekazywane są do państwa trzeciego w związku z korzystaniem
z narzędzi wykorzystywanych do nauczania zdalnego.

10. Dane osobowe przetwarzane są przez Szkołę w sposób zautomatyzowany w systemie informatycznym odnośnie przyjmowania do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, publicznych szkół i publicznych placówek zgodnie
z rozdziałem VI ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
Dane osobowe nie są poddawane profilowaniu.
W przypadku naboru do szkół wyniki operacji są zweryfikowane przez komisję rekrutacyjną.

11. Pani / Pan ma | Masz prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

Odbiorcy danych będący odrębnymi Administratorami Danych

Ministerstwo Edukacji Narodowej:
- System Informacji Oświatowej
- Arkusz organizacyjne pracy szkoły

Organ prowadzący - Powiat Kwidzyński

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku:
- dane dotyczące uczniów przystępujących do egzaminów zewnetrznych

Opieka zdrowotna nad dziećmi i młodzieżą

Medycyna pracy

Urząd Skarbowy

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Związki zawodowe:
- Arkusz organizacji pracy szkoły

© Copyright 2019 Aleksandra Czarnobaj - All Rights Reserved