Polityka prywatności

Operator serwisu- Aleksandra Czarnobaj

Informacje ogólne

Niniejsza polityka dotyczy serwisu https://odoedu.pl
Operator serwisu: Aleksandra Czarnobaj
Operator serwisu pełni funkcję inspektora ochrony danych

Zasady

Polityka prywatności opisuje zasady przetwarzania danych przez operatora serwisu.
   
Serwis pełni funkcję wspierającą dla podmiotów,
z którymi operator serwisu podpisał umowę dotyczącą realizacji zadań inspektora ochrony danych.


Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora 

W celu ochrony danych operator serwisu regularnie wykonuje kopie bezpieczeństwa.

Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.  

Hosting 

Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwerach operatora: home.pl  

Prawa klientów i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych 

W niektórych sytuacjach operator serwisu ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących
na operatorze.


Dane osobowe przetwarzane są przez operatora serwisu nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych w umowie.

Klientowi przysługuje prawo żądania:
dostępu do jego danych osobowych, 
ich sprostowania,
usunięcia,
ograniczenia przetwarzania,
przenoszenia danych.

Klientowi przysługuje prawo do złożenia sprzeciwu
w zakresie przetwarzania wskazanego wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez operatora serwisu, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Na działania operatora systemu przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.  

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu.

Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłam ich poza teren Unii Europejskiej.  

develop your own website

Aleksandra Czarnobaj | e-mail: iod@e-atc.pl | https://e-atc.pl

© Copyright 2019 Aleksandra Czarnobaj - All Rights Reserved