Mobirise
Mobirise

Rejestr
wzorów dokumentów

Rejestr wzorów dokumentów dotyczących bezpieczeństwa informacji i ochrony danych oosobowych

Mobirise

Rejestr
aktów prawnych

Rejestr aktów prawnych związanych
z bezpieczeństwem informacji i ochroną danych osobowych

Mobirise

Edukacja

Poradniki
Szkolenia
Programy



Mobirise

Audit

Audit zgodności z RODO

Audit 27001



REJESTR WZORÓW DOKUMENTÓW

NAZWAKategoriaRodzaj dokumentuUwagi
Umowa powierzenia10 01umowaogólne zasady
Umowa powierzenia10 02umowaBIP
Umowa powierzenia10 03umowaBHP
Umowa powierzenia10 04umowausługi informatyczne
Umowa powierzenia10 05umowaformularz
Porozumienie 10 06umowapielęgniarka
Porozumienie 10 07umowalekarz dentysta
Prezentacja danych odfiltrowanych z całości

REJESTR AKTÓW PRAWNYCH

NAZWAKategoriaODOUwagi
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanym dalej "RODO";RODO
KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U.1997.78.483)konstytucjaArt.51.
Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 i 1669);ustawa
Ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330 i 1669);ustawainformacja publiczna
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe ustawa
USTAWA z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami ustawaArt. 15 - 18
Art. 19.
 Współpraca z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych, środków komunikacji elektronicznej lub publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych
Prezentacja danych odfiltrowanych z całości

Aleksandra Czarnobaj | e-mail: iod@e-atc.pl | https://e-atc.pl

© Copyright 2019 Aleksandra Czarnobaj - All Rights Reserved